Privacyverklaring

In deze verklaring wordt uiteengezet hoe Helpdesk Digitale Zorg omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via het platform.

Inleiding

De initiatiefnemers van Helpdesk Digitale Zorg zijn Amaris Zorggroep, RHOGO en Tergooi MC. In juni 2022 is de Helpdesk Digitale Zorg in een onafhankelijke stichting ondergebracht. Zowel door middel van online als telefonisch contact worden bij Helpdesk Digitale Zorg vragen beantwoord rondom zorgthema’s zonder op zorginhoudelijke vragen in te gaan. Deze vragen worden (geanonimiseerd) gebruikt voor het delen van kennis.

Om een goede dienstverlening mogelijk te maken worden persoonsgegevens gebruikt. Helpdesk Digitale Zorg hecht bijzonder veel waarde aan uw privacy. Dit betekent dat wij met aandacht voor uw gegevens zorgen. We verzamelen wel uw persoonsgegevens, maar we bewaren alleen die persoonlijke informatie die écht nodig is om goede dienstverlening mogelijk te maken. Ook zorgen wij dat deze informatie niet zonder uw toestemming door derden is in te zien.

Dat is de korte en vereenvoudigde versie van onze privacyverklaring. We verzamelen alleen de informatie die we echt gebruiken en bewaren dit veilig en nooit langer dan nodig. Uw gegevens delen wij nooit zonder toestemming met derden en bij de nieuwsbrief kunt u zich afmelden.

Hieronder volgt een uitgebreide versie van onze privacyverklaring. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@helpdeskdigitalezorg.nl.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: Cookiefirst Cookie Consent pagina aangeduid als CookieFirst.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

  Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
 • Uw geanonimiseerde IP-adres
 • Informatie over uw Browser
 • Informatie over uw Apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
 • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
 • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
 • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt
Deze cookieverklaring is opgesteld en bijgewerkt door CookieFirst - Cookieverklaring.
Deze cookie lijst is opgesteld en bijgewerkt door de Cookie Banner.

Welke gegevens worden verzameld?

Met vragen over zorg gerelateerde zaken en ondersteuning kunt u zowel telefonisch als online contact opnemen met Helpdesk Digitale Zorg. Indien u uw vraag per e-mail of webformulier stelt, hebben wij uw e-mailadres nodig om u de gevraagde informatie te verstrekken of u door te verwijzen. Indien u uw vraag of klacht telefonisch stelt, kan het voorkomen dat wij uw telefoonnummer nodig hebben om u terug te bellen, omdat de gevraagde informatie niet direct verstrekt kan worden.

Indien u contact opneemt met Helpdesk Digitale Zorg kan u gevraagd worden om – op vrijwillige basis – de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Voor – en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum.

Op de website van Helpdesk Digitale Zorg worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Dit zijn geen persoonsgegevens, aangezien ze niet te herleiden zijn naar individuele personen. Deze gegevens vallen niet onder de privacyverklaring.

Als u de website, van Helpdesk Digitale Zorg bezoekt, wordt het IP-adres geregistreerd. In combinatie met andere gegevens, bijvoorbeeld gegevens die u op het vragenformulier invult, kan een IP-adres te herleiden zijn naar een individueel persoon. Helpdesk Digitale Zorg merkt het IP-adres aan als een persoonsgegeven. Dit betekent dat wij hiermee zorgvuldig omgaan, een en ander als beschreven in deze privacy verklaring.

Helpdesk Digitale Zorg gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. We doen dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt en beschermd.

Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

Helpdesk Digitale Zorg verwerkt slechts persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de diensten. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens vormt toestemming van de betrokkene. Door gebruik te maken van de diensten, zoals het raadplegen van de website, telefonisch contact opnemen met de Helpdesk of bijvoorbeeld via het formulier op de website een vraag te stellen, geeft u toestemming om de persoonsgegevens die u met ons deelt te gebruiken voor het verlenen van de diensten. De toestemming blijkt uit het feit dat de betrokkene zelf de gegevens heeft doorgegeven, ingevuld en/of geüpload.

Het is te allen tijde mogelijk om toestemming in te trekken. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken. Dit kan wel betekenen dat wij (bepaalde) diensten niet langer aan de betrokkene kunnen verlenen, zoals bijvoorbeeld het sturen van uitleg per e-mail daar hiervoor een e-mailadres nodig is.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij:

u hiervoor nadrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven; of
deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen, dan wel wij hiertoe verplicht zijn op grond van een rechterlijke uitspraak.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking, dan wel de geldende wettelijke bewaartermijn. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

Voor vragen en adviezen geldt dat de persoonsgegevens die daarbij zijn gebruikt na zes maanden, gerekend vanaf de datum van beantwoording of het geven van het advies, uit het systeem worden verwijderd.

Zes maanden na het laatste contact dat u met Helpdesk Digitale Zorg heeft gehad, worden al uw gegevens uit ons systeem verwijderd.

Wat zijn uw privacyrechten?

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op bezwaar

U kunt inzage verzoeken in de persoonsgegevens die Helpdesk Digitale Zorg over u heeft. Indien deze gegevens onjuist zijn, kunt u ons verzoeken deze aan te passen. Ook kunt u verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Als u verzoekt om uw persoonsgegevens te wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening, omdat de persoonsgegevens voor een goede dienstverlening nodig kunnen zijn. Dergelijke verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u richten aan de functionaris gegevensbescherming, per e-mail: info@helpdeskdigitalezorg.nl. Ook verzoeken rondom het overdragen van gegevens, beperking van de verwerking en bezwaar kunt u richten aan de functionaris gegevensbescherming, per e-mail: hallo@helpdeskdigitalezorg.nl.

Wij zullen daarbij verifiëren of wij daadwerkelijk met de juiste persoon te maken hebben. Bij gebrek aan verificatiemogelijkheden kunnen wij geen informatie vrijgeven.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Helpdesk Digitale Zorg draagt zorg voor de bescherming van uw gegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in een veilige database die wordt beschermd door technische toegangscontroles. Ook slaan wij uw persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk. Als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via info@helpdeskdigitalezorg.nl.

Contactgegevens voor klachten en vragen

Bij klachten of vragen met betrekking tot privacy kan contact worden opgenomen met de functionaris gegevensbescherming via onderstaand adres

Helpdesk Digitale Zorg
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Europalaan 100
3526KS Utrecht

Telefoon 085 1304575
E-mail hallo@helpdeskdigitalezorg.nl

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Privacybeleid van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Website zijn verbonden. Helpdesk Digitale Zorg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Helpdesk Digitale Zorg adviseert daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

 

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op de website. Helpdesk Digitale Zorg adviseert om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan Helpdesk Digitale Zorg verstrekt.

© 2020 Helpdesk Digitale Zorg. Versie 6 april 2023

Alle (intellectuele eigendoms)rechten op (de inhoud van) de Website berust bij Helpdesk Digitale Zorg, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de website. De gebruiker van de website mag de inhoud van de website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met Helpdesk Digitale Zorg is overeengekomen. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om informatie verkregen van de website zonder schriftelijke toestemming van Helpdesk Digitale Zorg openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.