Privacyverklaring

In deze verklaring wordt uiteengezet hoe Helpdesk Digitale Zorg omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via het platform.

Inleiding

De initiatiefnemers van Helpdesk Digitale Zorg zijn het Zorg Innovatie Huis, Amaris Zorggroep, RHOGO en Tergooi. Zowel door middel van online als telefonisch contact worden bij Helpdesk Digitale Zorg vragen beantwoord rondom zorgthema’s zonder op zorginhoudelijke vragen in te gaan. Deze vragen worden (geanonimiseerd) gebruikt voor het delen van kennis.

De Helpdesk Digitale Zorg hecht bijzonder veel waarde aan uw privacy. Dit betekent dat wij met aandacht voor uw gegevens zorgen. We verzamelen wel uw persoonsgegevens, maar we bewaren alleen die persoonlijke informatie die écht nodig is om goede dienstverlening mogelijk te maken. Ook zorgen wij dat deze informatie niet zonder toestemming door derden is in te zien.

Dat is de korte en vereenvoudigde versie van onze privacyverklaring. We verzamelen alleen de informatie die we echt gebruiken en bewaren dit veilig en nooit langer dan nodig. Uw gegevens delen wij nooit zonder toestemming met derden en bij de nieuwsbrief kunt u zich afmelden.

Hieronder volgt een uitgebreide versie van onze privacyregels. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@helpdeskdigitalezorg.nl.

Welke gegevens worden verzameld?

Met vragen over zorg gerelateerde zaken en ondersteuning kunt u zowel telefonisch als online contact opnemen met Helpdesk Digitale Zorg. Indien u uw vraag per e-mail of webformulier stelt, hebben wij uw e-mailadres nodig om u de gevraagde informatie te verstrekken of u door te verwijzen. Indien u uw vraag of klacht telefonisch stelt, kan het voorkomen dat wij uw telefoonnummer nodig hebben om u terug te bellen, omdat de gevraagde informatie niet direct verstrekt kan worden.

Indien u contact opneemt met Helpdesk Digitale Zorg kan u gevraagd worden om – op vrijwillige basis – de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Voor – en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum.

Op de website van Helpdesk Digitale Zorg worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres. Dit zijn geen persoonsgegevens, aangezien ze niet te herleiden zijn naar individuele personen.

Helpdesk Digitale Zorg gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. We doen dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt en beschermd.

Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

Helpdesk Digitale Zorg verwerkt slechts persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van diensten. Verwerking vindt alleen plaats na toestemming van betrokkene. De toestemming blijkt uit het feit dat betrokkenen zelf de gegevens hebben ingevuld en/of ge-upload.

Het doel van het verzamelen van algemene bezoekersgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren en inzicht te krijgen in de aard van de gezochte en bekeken informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de Website te zetten en om knelpunten in de gezondheidszorg te signaleren en analyseren.

Rechtsgrond

De rechtsgrond waarop wij de gegevens verwerken is op basis van toestemming.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij:

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven; of
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking, dan wel de geldende wettelijke bewaartermijn. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

Vragen en adviezen die meer dan 6 maanden geleden zijn afgerond, worden uit het systeem verwijderd.

Wanneer u langer dan 6 maanden geen contact meer heeft met Helpdesk Digitale Zorg, worden al uw gegevens uit ons systeem verwijderd.

Wat zijn uw privacyrechten?

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op bezwaar

U kunt inzage verzoeken in de persoonlijke informatie die Helpdesk Digitale Zorg over u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u ons verzoeken deze aan te passen. Ook kunt u verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dergelijke verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u richten aan de functionaris gegevensbescherming, per e-mail: info@helpdeskdigitalezorg.nl. Ook verzoeken rondom het overdragen van gegevens, beperking van de verwerking en bezwaar kunt u richten aan de functionaris gegevensbescherming, per e-mail: info@helpdeskdigitalezorg.nl.

Wij zullen daarbij verifiëren of wij daadwerkelijk met de juiste persoon te maken hebben. Bij gebrek aan verificatiemogelijkheden kunnen wij geen informatie vrijgeven.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De Helpdesk Digitale Zorg draagt zorg voor de bescherming van uw gegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in een veilige database die wordt beschermd door technische toegangscontroles. Ook slaan wij uw persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk. Als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via info@helpdeskdigitalezorg.nl.

Contactgegevens voor klachten en vragen

Bij klachten of vragen met betrekking tot privacy kan contact worden opgenomen met de functionaris gegevensbescherming via onderstaand adres

Helpdesk Digitale Zorg
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Europalaan 100
3526KS Utrecht

Telefoon 085 1304575
E-mail info@helpdeskdigitalezorg.nl

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Privacybeleid van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Website zijn verbonden. Helpdesk Digitale Zorg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Helpdesk Digitale Zorg adviseert daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op de website. Helpdesk Digitale Zorg adviseert om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan Helpdesk Digitale Zorg verstrekt.

© 2020 Helpdesk Digitale Zorg. Versie 20 februari 2023

Alle (intellectuele eigendoms)rechten op (de inhoud van) de Website berusten bij de initiatiefnemers, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de Website. De gebruiker van de Website mag de inhoud van de Website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met de initiatiefnemers is overeengekomen. Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan om informatie verkregen van de Website zonder schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.